Hem
Panoramabastun

Bokningsvillkor

Boknings- och betalningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Tärnaby Fjällhotell AB (TFHAB), och den som själv eller genom annan träffar avtal med TFHAB enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla boende, resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemanget).

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig arrangör är Tärnaby Fjällhotell AB, Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby. Tel 0954-10420. Org.nr. 556621-9472. VATNO SE556621947201.

AVTALET M M
Som arrangör ansvarar TFHAB gentemot GÄSTEN för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än TFHAB. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för TFHAB, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och GÄSTEN tydligt informeras om ändringen. TFHAB reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.


Som arrangör är TFHAB skyldiga att se till:
• att GÄSTEN får en bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar
• att information lämnas om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och att GÄSTEN i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget.
• att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. TFHAB ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till GÄSTEN utan TFHABs vetskap och som TFHAB inte känt till eller borde känna till.

 I dessa Allmänna Bokningsvillkor avses med:
Ankomst – den tidpunkt då GÄSTEN anländer till destinationen
Hemresa – resa från destinationen till hemorten

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
Bokningen gäller för såväl TFHAB som för GÄSTEN så snart TFHAB bekräftat bokningen och GÄSTEN inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela summan för bokningen).

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?
GÄSTEN skall betala för arrangemanget senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen. TFHAB har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift).
• För arrangemang som bokas tidigare än 30 dagar före ankomst ska en anmälningsavgift om 10% av bokningens totala pris plus eventuell avbeställningsförsäkring och bokningsavgift vara TFHAB tillhanda senast 24 timmar efter bokningstillfället då bokning sker online. Då bokning sker i andra kanaler skall samma betalning vara TFHAB tillhanda senast 7 dagar efter bekräftelsen mailats till GÄSTEN.

• För arrangemang som bokas tidigare än 30 dagar före ankomst ska slutbetalning enligt avtalat pris vara TFHAB tillhanda 30 dagar före ankomst.

• För arrangemang som bokas mellan 29 till 1 dag före ankomst ska betalning enligt avtalat pris vara TFHAB tillhanda inom 24 timmar från bokningstillfället då bokning sker online. Då bokning sker i andra kanaler skall betalning vara TFHAB tillhanda senas 7 dagar efter att bekräftelsen mailats till GÄSTEN.

Arrangemanget skall alltid vara slutbetalat innan det påbörjas. GÄSTEN ska alltid uppge sitt bokningsnummer vid betalning samt ta med bekräftelse och kvitto vid ankomst!

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?
TFHAB skickar ingen betalningspåminnelse på obetald anmälningsavgift.
Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften är TFHAB tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Har GÄSTEN betalat anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden. Bokningen avbokas om inte slutlikviden är TFHAB tillhanda senast det datum som står på påminnelsen. Om GÄSTEN inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA?
GÄSTEN kan avboka muntligen eller skriftligen till TFHAB eller till det ställe som tog emot bokningen. Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som TFHAB säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan GÄSTEN inte avboka enskilda delar av arrangemanget.

Boende och paket med boende
• För boende och/eller resa som avbokas 30 dagar eller mer före ankomst behåller TFHAB anmälningsavgiften.
• För boende och/eller resa som avbokas 29 dagar eller mindre före ankomst behåller TFHAB 100% av pris av bokningen.

Om TFHAB hyr ut boendet till ny GÄST återbetalas ett belopp som motsvarar den nya GÄSTENs hyra med avdrag för en avgift motsvarande omkostnaden för TFHAB att hyra ut boendet på nytt, dock minst SEK 1000. För att återbetalning ska verkställas måste GÄSTEN kontakta TFHAB senast 14 dagar efter den avbokade bokningens avresedatum. GÄSTEN har möjlighet att omboka arrangemanget till annat boende inom TFHABs utbud innan slutlikvid är betald, dock senast 30 dagar före Ankomst. Vid ändringar i bokningar är TFHAB berättigat att ta ut en ändringsavgift uppgående till SEK 500.

För skidpass, skidskola, skiduthyrning och övriga tilläggsprodukter (linne, slutstäd, barnsäng, barnstol, måltider, vip-paket m m) som avbokas 6 dagar eller mindre före ankomst behåller TFHAB 100% av priset.

OM DET HÄNDER GÄSTEN NÅGOT?
GÄSTEN kan köpa ett avbokningsskydd som ger rätt att vid sjukdom eller annan ingripande händelse avboka fram till samma dag som ankomst. Se separata villkor nedan. Den ska betalas enligt samma villkor som gäller för arrangemanget. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

TFHABs ÄNDRINGAR OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER M M
TFHAB får ändra villkoren för arrangemanget i den mån GÄSTEN kan erbjudas andra likvärdiga tjänster.
Inträffar kostnadsökningar för TFHAB efter det att avtalet blivit bindande för parterna får TFHAB höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före ankomst och ska omgående meddelas GÄSTEN.

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och TFHAB inte klarar av att erbjuda GÄSTEN andra likvärdiga tjänster har GÄSTEN rätt att frånträda avtalet. GÄSTEN har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till hans nackdel. TFHAB måste då betala tillbaka allt som betalats, med avdrag för den nytta GÄSTEN kan ha haft. För att GÄSTEN ska vara berättigad att frånträda avtalet skall han meddela TFHAB snarast möjligt, dock senast kl. 11:00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, ska GÄSTEN anmäla omgående så att TFHAB får en chans att rätta till det. I annat fall bortfaller GÄSTENs rätt att påtala felet. Det åligger GÄSTEN att i möjligaste mån begränsa skadan av fel.

GÄSTEN har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och TFHAB måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. TFHAB har rätt att ta ut en ombokningsavgift på SEK 500. Om avtalet överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot TFHAB för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma p.g.a. överlåtelsen.

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?
För att boka/ingå avtal med TFHAB måste GÄSTEN vara 18 år. Vid boende i grupp skall samtliga vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges i samband med bokningstillfället. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gäst vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

Förhöjd åldersgräns gäller bland annat under nyår och påsk.

GÄSTEN måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för resa, boende och i övrigt. Mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 skall GÄSTEN iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. GÄSTEN är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om GÄSTEN, eller annan som bereds tillträde boendet, varit vårdslös. Vid överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från SEK 6.000. GÄSTEN får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och inte låta fler personer övernatta i det eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad etc. GÄSTEN måste städa ordentligt före hemresan, enligt städinstruktionerna vid boende i självhushåll.
Om detta inte iakttas kommer TFHAB att debitera en avgift från SEK 2000 (beroende på boendets storlek). Samtliga nycklar för boendet skall lämnas vid hemresa, i annat fall debiteras en avgift från SEK 2000 för låsbyte.
GÄSTEN är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för arrangemangets genomförande. TFHAB har rätt att debitera en avgift på 1600 SEK om GÄSTEN ej närvarar vid avsyningen av boendet i det fall obligatorisk avsyning gäller.

TFHAB har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om GÄSTEN eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste GÄSTEN och hans sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar TFHAB GÄSTEN en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst SEK 5000.

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?
GÄSTEN bör vända sig till TFHAB med eventuella klagomål. Om GÄSTEN och TFHAB inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M M
Båda Parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av Parterna kunnat förutse eller påverka.

ÖVRIGT
Aktuell in- och utcheckningstid samt avsyningstid anges på bekräftelsen. I logipriset för självhushållsboende ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toapapper, rengöringsmedel etc, om inte annat anges på bekräftelsen. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Genom att betala samtycker GÄSTEN till att personuppgifter får behandlas av TFHAB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att TFHAB har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. GÄSTEN kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

TFHABs AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Omfattning
GÄSTEN som har träffat avtal om avbeställningsskydd, har rätt att avbeställa resan enligt nedan. Avbeställningsskyddet ersätter GÄSTENs avbokningskostnader om denne rimligen måste avbeställa sin bokning på grund av att GÄSTEN, nära anhörig eller medresenär:
– drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall,
– inkallas i krigsmakten eller civilförsvaret,
– drabbas av väsentlig skada i ordinarie bostad genom brand, översvämning eller liknande allvarlig händelse,
– drabbas av allvarlig händelse på sin arbetsplats,
– av sin arbetsgivare sedan arrangemanget bokats fått sin semester indragen och detta rimligen inte kunnat förutses,
– som är på väg till resmålet drabbas av ett plötsligt och oförutsett driftstopp av den privata personbil eller för privat bruk hyrda bil, som inte kan åtgärdas inom 24 timmar.

Undantag
Avbeställningsskyddet ersätter inte kostnader om GÄSTEN måste avbeställa på grund av omständighet eller sjukdom som han kände till när han betalade försäkringen eller om resan beställts mot läkares inrådan. Avbeställningsskyddet gäller inte för skadehändelser som inträffar senare än den avtalade ankomstdagen. GÄSTEN måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet, arbetsgivare eller försäkringsbolag. Intyget ska vara TFHAB tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

Regler kring hur GÄSTEN avbokar anges under rubriken ”VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?” enligt ovan.

Definitioner
Med avbokningskostnader avses det som inbetalat för arrangemanget och som inte återbetalas av TFHAB vid en avbokning. Det GÄSTEN betalat för avbeställningsskyddet återbetalas inte. Med medresenär avses person som omfattas av samma bokning som GÄSTEN. Med nära anhörig avses make/maka/sambo/
registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och
svär-, mor- och farföräldrar, annan person med vilken GÄSTEN sammanlever som make/maka, samt person som har vårdnad om anhörig inom GÄSTENs familj.

Vårt nyhetsbrev!

You are now subscribed